Sign In

Skip Navigation LinksBahagian Biasiswa


​Visi
​Meningkatkan Kemahiran Tinggi, Graduan Yang Terdidik ke Arah Pembangunan Negara

​Misi
Menyediakan Biasiswa Untuk Pelajar Yang Layak Bagi Merealisasikan Potensi Sebenar Mereka Sebagai Aspirasi Negara

​Pendahuluan
​Ketua Bahagian Biasiswa​Yang Mulia Awang Julaihi bin Mohamad/Mohamat
​AlamatTingkat 5, Blok C, 
Kementerian Pendidikan
Berakas, BB3510 
Negara Brunei Darussalam
​Hubungi​Tel: +673 2380701 
Fax: +673 2380019 
Emel: Scholarship@moe.gov.bn

​Latar Belakang


 • Pada tahun 1981, Bahagian Biasiswa ini dikenali sebagai Unit Dermasiswa dan Kesejahteraan di bawah Bahagian Perancangan Perkembangan Pelajaran dimana Unit ini mengendalikan proses penganugerahan pelajar-pelajar ke luar negeri
 • Pada Tahun 2003, Unit ini di bawah Pejabat Ketua Pengarah Pendidikan dimana tawaran Biasiswa-Biasiswa berkembang meliputi tawaran Skim Dana Sumber Manusia daripada Jabatan Perancangan dan Kemajuan Ekonomi dan juga Skim BAS, Jabatan Perkhidmatan Awam
 • Penyusunan semula struktur organisasi Bahagian BIasiswa telah dilaksanakan pada Tahun 2014 dimana Bahagian Biasiswa ini adalah di bawah kawalan Setiausaha Tetap (Pengajian Tinggi)

​Objektif

 • Berpandukan kepada Visi dan Misi bahagian ini di antara matlamat bahagian ini ialah pada melahirkan graduan yang mempunyai potensi dan pengetahuan sejajar dengan Wawasan Brunei 2035 dan aspirasi negara
​Fungsi Bahagian Biasiswa
 • Memproses permohonan Biasiswa Kerajaan khususnya ke luar negeri
 • Mengurus Penganugerahan Biasiswa Kerajaan Ke Luar Negeri dibawah Kementerian Pendidikan (i.e Sarjana Muda, Sarjana, Professional dan PhD)
 • Mengurus Penghantaran dan Biasiswa Pelajar dibawah Program Memorandum Persafahaman (i.e University of Otago & Auckland University) dan Program Berkembar UBD (i.e Perubatan) dan UTB (i.e Petroleum Engineering)
 • Mengurus Penganugerahan pelajar ke Luar Negeri dibawah Skim Bantuan Pinjaman Pendidikan (SBPP)
 • Memantau Pelajar Biasiswa Kerajaan Ke Luar Negeri dibawah Kementerian Pendidikan
 • Menyelaras Skim Biasiswa dari Agensi Lain (i.e Royal Brunei Airlines)
 • Pendaftaran Pelajar Persendirian Untuk Belajar Ke Luar Negeri (i.e Rakyat dan Penduduk Tetap Negara Brunei Darussalam sahaja)

​Unit di Bahagian Biasiswa
 • Unit Pentadbiran & Kewangan
 • Unit Penganugerahan Biasiswa
 • Unit Strategik & Pemantauan

​Syarat Utama Biasiswa
1. Rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang memegang kad pintar berwarna kuning

2. Minima kredit C6 bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dalam peperiksaan BC-GCE ‘O’ Level

3. Minima:- 
3.1 Kredit C6 bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris BC-GCE ‘O’ Level, atau 
3.2 Gred C bagi mata pelajaran IGCSE Englis as a second language, atau 
3.3 Gred c bagi mata pelajaran General Paper BC-GCE ‘A’ Level, atau 
3.4 Band keseluruhan minima 6.5 bagi ujian IELTS (diperolehi tidak melebihi 2 tahun kebelakangan)

4.Umur tidak melebihi (semasa tahun permohonan): 
4.1 26 tahun pada 01 September bagi pemohon Ijazah Sarjana Muda 
4.2 30 tahun pada 01 September bagi pemohon Ijazah Sarjana, Professional dan PhD

Struktur Organisasi
Scholarship Malay.png

​Pautan

Biasiswa Ke Luar Negeri

Surat Pemberitahuan Biasiswa Kerajaan KDYMM ke Luar Negeri sesi akademik 2020/2021 - Tekan disini
Borang Permohonan Ijazah Sarjana, Ikhtisas dan PhD 2020/2021 - Tekan disini
Borang Tuntutan Tiket Balik bagi Situasi Covid-19 - Tekan disini
Pelajar Biasiswa Kerajaan Borang Melapor Diri ( Tamat Pengajian) - Tekan disini
Pelajar Biasiswa Kerajaan Borang Melapor Diri ( Bercuti) - Tekan disini
Borang Tuntutan Elaun Sarahidup Setelah Tamat & Lulus Pengajian - Tekan Disini
Borang Tuntutan Visa/Tiket Penerbangan/Kacamata/Elaun Pelajaran/Jubah/Penghantaran Barang Setelah Pengajian/Elaun Lawatan Pendidikan - Tekan Disini 


Skim Bantuan Pinjaman Pendidikan (SBPP)

Terma dan Syarat SBPP 2020/2021 - Tekan disini 

Senarai kursus Skim Bantuan Pinjaman Pendidikan sesi akademik 2020/2021 - Tekan disini
Borang Permohonan SBPP 2020 - Tekan disini
Borang B (Borang Tapisan Keselamatan) - Tekan disini
Pelajar SBPP Borang Melapor Diri (Bercuti) - Tekan disini
Pelajar SBPP Borang Melapor Diri (Tamat Pengajian) - Tekan Sini

  Biasiswa Kerajaan Dalam Negeri

 Surat Pemberitahuan Skim BPTV  2020/2021 - Tekan disini
 Borang Permohonan BPTV/A1 - Tekan disini
 Maklumat Tambahan Surat Pemberitahuan Skim BPTV 2020/2021 - Tekan disini
 Borang Melapor Diri untuk pelajar JIS-ISB-BPTV - Tekan disini
 Borang Melapor Diri untuk pelajar Master of Teaching - Tekan disini


Pelajar Persendirian (Luar Negeri)

Permohonan Pelajar Persendirian - Tekan disini


Lain-Lain

Borang Permohonan Perkahwinan bagi Pelajar Biasiswa Kerajaan dan SBPP - Click Here

Borang Tuntutan Tiket Balik bagi Situasi Covid-19 - Tekan disini    *Dikemaskini 07.05.2020