Sign In

Skip Navigation LinksDepartment of Educators Management

*This is a Malay Version


​Visi
Tenaga Pengajar Yang Kompeten Dan Berkualiti

Misi
​Mengukuhkan Sokongan Holistik Melalui Pengurusan Yang Strategik Dan Efisien Dalam Mencapai Kecemerlangan Profesionalisme Tenaga Pengajar

​Pengenalan
Pengarah​Yang Mulia Dayang Hajah Noridah binti Abdullah (Pemangku Pengarah)
​Address​Tingkat 3, Blok A
Kementerian Pendidikan
Jalan Lapangan Terbang Lama 
Berakas BB3510
Brunei Darussalam
​Contact​Tel No: +673 2381133 ext. 1312
Fax No: +673 2384105

Objektif
 • Menubuhkan satu organisasi yang menguruskan segala hal ehwal sumber tenaga manusia dalam bidang Pendidik di Kementerian Pendidikan termasuk kesejahteraan, kerjaya dan perkembangan kapasiti
 • Mempertingkatkan pengurusan sumber tenaga manusia secara optimum khusus dalam Pendidik, selaras bagi mencapai Strategik Objektif (1) di bawah Pelan Strategik Kementerian Pendidikan 2018-2022 iaitu 'Transform Our Organisation Human Resource Towards A Performance Driven Culture"
 • Penyediaan satu sistem Big Data secara dalaman untuk pengemaskinian maklumat keseluruhan tenaga kerja Pemimpin Sekolah, Tenaga Pengajar dan Pakar serta memudahkan dalam membuat keputusan yang lebih rasional dan efektif
 • Selaku fokal agensi untuk memudahkan perhubungan dengan pihak-pihak berkenaan dalam memperolehi maklumat dengan cepat dan teratur
 • Transformasi ke arah memperkembangkan profesionalisme di kalangan Pendidik setaraf dengan piawaian di peringkat serantau dan antarabangsa
 • Membantu Institusi-Institusi Pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan bagi mencapai tahap kualiti pendidikan yang dihasratkan melalui peranan dan fungsi Jabatan Pengurusan Pendidik dalam melahirkan di kalangan Pendidik yang berprofesional dan kepakaran

Peranan

 • Menguruskan hal ehwal pentadbiran dan kesejahteraan Pendidik termasuk kewangan dan tatatertib
 • Perlaksanaan dalam hal ehwal perancangan dan pengurusan Pemimpin Sekolah, Tenaga Pengajar dan Pakar melalui empat (4) proses utama iaitu: 
  1. Pemilihan & Pengambilan (Selection & Recruitment)
  2. Penempatan dan Penempatan Semula (Development & Redeployment)
  3. Perkembangan Kerjaya (Career Development)
  4. Persaraan dan Pemisah (Retirement & Exit)
 • Bertanggungjawab dalam melaksanakan perkembangan kapasiti kepada Pemimpin Sekolah, Tenaga Pengajar dan Pakar bagi mencapai tahap kompetensi, kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan
 • Mengadakan pemberigaan kepada pihak-pihak berkepentingan di institusi pendidikan dan pejabat dalam hal ehwal pendidikan
 • Menyelaras dengan agensi-agensi berkenaan bagi membuat penilaian kompetensi di kalangan Pendidik serta penambahbaikan


Fungsi Jabatan / Bahagian / Unit

Bahagian Pentadbiran dan Kewangan

 • Menyelaras dan /atau menangani hal ehwal pengurusan kesejahteraan tenaga pengajar, pemimpin sekolah dan  personel Jabatan Pengurusan Pendidik
 • Menyelaras dan/atau menjalankan tugas berkaitan dengan hal ehwal pengurusan kewangan dan perjawatan
 • Menyediakan perancangan dan merangka strategi ke arah penambahbaikan hala tuju dalam pengurusan hal ehwal pentadbiran dan kewangan yang cekap dan efisien
 • Menyediakan inisiatif-inisiatif sistem pengurusan yang baharu mengikut keperluan dan perubahan semasa termasuk hal ehwal pegawai dan kakitangan JPP
 • Merancang, menyelaras dan memantau peruntukan / perbelanjaan di bawah vote SF01A-B00901: Peningkatan Kemahiran dan Kapasiti bagi pelaksanaan perkembangan profesional tenaga pengajar dan pemimpin sekolah bagi setiap Tahun Kewangan dan memantau penggunaan perbelanjaan.
 • Menyediakan dan menghadapkan Anggaran Perbelanjaan Kewangan bagi setiap Tahun Kewangan (termasuk pecahan perbelanjaan, gaji kakitangan, senarai perjawatan) dan Laporan Tahunan Kewangan, serta apa jua Laporan Kewangan yang diperlukan dari pihak-pihak yang berkepentingan.
 • Menyelaras dan menyediakan dokumen-dokumen dalam pengurusan hal-ehwal perjawatan pegawai dan kakitangan JPP termasuklah pengambilan, penetapan jawatan, proses kenaikan pangkat, pengurniaan pingat, hal-ehwal memangku, permohonan cuti dan latihan dalam perkhidmatan
 • Bertanggungjawab terhadap sistem pemantauan kewangan yang diamanahkan kepada Jabatan Pengurusan Pendidik bagi tajuk SF01A-35010-B00901 (Peningkatan Kemahiran dan Kapasiti)
 • Menguruskan dan bertanggungjawab dalam memastikan segala aset infrastruktur dan persekitaran JPP sentiasa dalam keadaan selamat, bersih dan kondusif setiap masa serta peralatan alatan pejabat yang diperlukan sentiasa mencukupi, terpelihara dan dalam keadaan teratur.
 • Bertanggungjawab bagi memastikan sistem HR_IS yang digunakan oleh JPP dalam keadaan teratur, beroperasi dan terkini bagi memudahkan Unit-Unit yang berkenaan dalam mengemaskini maklumat mengikut keperluan: Sistem Personal File (PF): Sistem Kursus Singkat SCIS (Short Course Information System), Sistem Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP), Sistem In-Service Monitoring (IMS), Teacher's Profiling, Data base Guru Immersi dan Guru Perantis
 • Bertanggungjawab dalam menyelaras serta merangka KPI setiap kakitangan JPP
 • Bertanggungjawab dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan disiplin tenaga pengajar serta pegawai/kakitangan Jabatan.
 • Bertanggungjawab terhadap pemantauan dan pengemaskinian maklumat sistem GEMS tenaga pengajar, pegawai dan kakitangan JPP
 • Menyediakan maklumat dan laporan inisiatif-inisiatif JPP bagi laporan Majlis Mesyuarat Negeri (MMN)
 • Menguruskan hal ehwal pengambilan serta penyeliaan graduan i-Ready dari Job Centre (JPM), jika ada, attachment students dari institusi-institusi tinggi tempatan dan luar negara yang ditempatkan di JPP
 • Memastikan logbook dan stockbook adalah sentiasa dikemaskini dan dalam keadaan teratur.
 • Bertanggungjawab bagi memastikan integrasi sistem-sistem maklumat yang digunakan oleh BPSTM dalam keadaan teratur, beroperasi, terkini dan bersesuaian, bagi memudahkan unit-unit yang berkepentingan untuk mengemaskini dan mendapatkan data maklumat mengikut keperluan masing-masing
 • Menyediakan protokol dan pelan pengurusan data bagi maksud penggunaan, perkongsian, privasi, penyimpanan dan back-up, dan seterusnya memastikan aktiviti-aktiviti di bawah JPP adalah memenuhi keperluan Akta Perlindungan Data (Data Protection Act)
 • Mengumpul data di bawah kawalan JPP yang berorientasikan evidence-based bagi membantu dalam pelaksanaan pemilihan dan pengambilan, penempatan dan penempatan semula, perkembangan kerjaya, Training Needs Analysis  bagi tenaga pengajar dan pemimpin sekolah. 


Bahagian Perancangan dan Pembangunan Kerjaya 

 • Merancang dan memantau hala tuju Jabatan Pengurusan Pendidik dalam merancang dan menyediakan perancangan strategik 2018-2022 selaras dengan perancangan Strategik Kementerian Pendidikan 2018-2022 dan Wawasan Brunei 2035;
 • Merancang perancangan strategik sumber tenaga manusia khususnya tenaga pengajar, pemimpin sekolah dan pakar dengan penyediaan dasar, program-program perkembangan professional yang bersesuaian berdasarkan tahap kompetensi, rangka kerja (framework) dan garispanduan bagi setiap bidang.
 • Membuat kajian dan mengenalpasti best practices, kaedah dan tatacara dari dalam dan luar negara yang dapat disalurkan dalam merancang perkembangan sumber tenaga manusia yang dapat diaplikasikan ke arah memperkayakan  kemahiran dan pengetahuan pemimpin sekolah, tenaga pengajar dan pakar di Kementerian Pendidikan

1. Unit Pemimpin Sekolah


A. Pemilihan dan Pengambilan

 • Mengenalpasti keperluan bagi penggantian pemimpin sekolah yang akan bersara;
 • Merangka garis panduan pemilihan pemimpin sekolah;
 • Menyediakan garis panduan syarat-syarat kelayakan minimum serta tugas dan tanggungjawab bagi Pemimpin sekolah;
 • Menyelaras dan melaksanakan hal ehwal pengurusan proses pemilihan dan pengambilan pemimpin sekolah seperti berikut: Pengiklanan, Temuduga

B. Penempatan dan Penempatan Semula

 • Membuat perancangan strategik tahunan penempatan / penempatan semula pemimpin sekolah;
 • Menyelaras dan menyediakan format Program Induksi di peringkatkementerian serta berkerjasama dengan pihak-pihak yang berkenaan dalam pelaksanaannya;
 • Menyelaras Program Bimbingan (Mentoring) bagi pemimpin-pemimpin sekolah yang baru dilantik;
 • Memastikan pengemaskinian data dan maklumat mengenai penempatan / penempatan semula pemimpin sekolah dari masa ke semasa.

C. Perkembangan Kerjaya

 • Meneliti, mengurus, mentadbir perancangan dan pelaksanaan perkembangan kerjaya bagi pemimpin sekolah secara teratur mengikut garis panduan yang sedia ada;
 • Mereviu semula Brunei Darussalam School Leadership Standard (BDSLS) selaras dengan School Leadership Competency Framework
 • Memastikan latihan dan pembangunan para pemimpin sekolah adalah selaras dengan kompetensi yang diperlukan;
 • Merangka, merancang, melaksanakan dan menyelaras Trek Pemimpin (Leadership Track)
 • Merangka dan merancang Pengurusan Bakat (Talent Management) dan Rancangan Penggantian (Succession Planning) bagi semua pemimpin sekolah;
 • Menyediakan perancangan lima (5) tahun Skim LDP bagi pemimpin sekolah selaras dengan pelan strategik Kementerian berlandaskan syarat-syarat yang ditetapkan;
 • Penelitian, pemprosesan dan membuat sokongan permohonan Skim LDP bagi pemimpin sekolah menghadapkan kepada Badan Mempertimbangkan Skim Latihan Dalam Perkhidmatan, Kementerian Pendidikan;
 • Memantau perkembangan pencapaian akademik pemimpin sekolah dibawah Skim LDP dengan bekerjasama Urus Setia Badan Mempertimbangkan Skim Latihan Dalam Perkhidmatan, Kementerian Pendidikan.

D. Persaraan dan Exit

 • Menyediakan data dan perancangan ke arah penambahbaikan pengurusan hal ehwal persaraan dan sistem exit bagi pemimpin sekolah;
 • Menyediakan dasar exit yang sistematik dan komprehensif dalam pelaksanaan sistem exit yang adil dan saksama. 

2. Unit Tenaga Pengajar

 • Unit ini akan bertanggungjawab dalam perancangan, pengurusan dan penyelarasan dalam pelaksanaan prose-proses bagi empat (4) domain bagi tenaga pengajar berikut:

           A. Pemilihan dan Pengambilan (Selection & Recruitment)

           B. Penempatan dan Penempatan Semula (Deployment & Redeployment)

           C. Perkembangan Kerjaya (Career Development)

           D. Persaraan dan Exit (Retirement & Exit)


A. Pemilihan dan Pengambilan

 • Mengenalpasti keperluan dan membuat human resource projection bagi pengambilan tenaga pengajar mengikut keperluan, pengisian jawatan dari masa ke semasa.
 • Menyediakan garis panduan dan syarat-syarat kelayakan minimum serta tugas dan tanggungjawab tenaga pengajar
 • Menyelaras dan melaksanakan proses-proses pemilihan dan pengambilan: Ujian Psikometrik, Demonstratsi Pengajaran, Ujian Pasukan Berkumpulan, Temuduga Guru Immersi / Guru Perantis, Ikat Janji, Pemeriksaan Kesihatan dan Screening Kementerian Dalam Negeri, Penempatan di sekolah melalui Program Immersi dan Program Perantis , Program mentoring, Pengajian di peringkat Ijazah Sarjana Master of Teaching, Temuduga bagi Pegawai Pelajaran Bergaji Hari
 • Menyelaras dan melaksanakan pengurusan Program Immersi dan Program Perantis
 • Menyelaras dan berhubung dengan Urusetia Lembaga Perjawatan  Guru (LPG) bagi urusan jawatan dan hal-hal yang berkaitan dengan pengisian jawatan

B) Penempatan dan Penempatan Semula

 • Membuat perancangan strategik tahunan penempatan / penempatan semula tenaga pengajar mengikut keutamaan dan keperluan dan berdasarkan kepada penyelidikan evidence of school/students/teachers population
 • Menyediakan data bagi tenaga pengajar – teacher to student ratio, teacher to teaching load ratio dan teacher to subject ratio.
 • Perancangan mengikut garispanduan dan dasar penempatan dan penempatan semula bagi tenaga pengajar
 • Menyelaras dan menyediakan format Program Induksi di peringkat kementerian serta berkerjasama dengan pihak-pihak yang berkenaan dalam pelaksanaannya.
 • Menyelaras Program Bimbingan (Mentoring) bagi tenaga-tenaga pengajar baharu
 • Berkerjasama dengan pihak Jabatan Sekolah-sekolah dalam penyelarasan Program Induksi di peringkat sekolah
 • Memastikan pengemaskinian data dan maklumat mengenai penempatan / penempatan semula tenaga pengajar / pemimpin sekolah dari masa ke semasa.
 • Mengeluarkan surat kepada tenaga pengajar / pemimpin sekolah mengenai: Tawaran dan / atau penempatan yang ditetapkan

C) Perkembangan Kerjaya

 • Meneliti, mengurus, mentadbir perancangan dan pelaksanaan perkembangan kerjaya bagi tenaga pengajar secara teratur mengikut garis panduan yang sedia ada dan optima sama ada dalam dan luar negeri.
 • Merangka rangka kerja (framework) kompetensi dan perkembangan professional bagi tenaga pengajar
 • Merangka skim perkhidmatan bidang pengajaran (teaching track)
 • Melaksanakan dan menyelaras Trek Pengajaran (Teaching Track) bagi tenaga pengajar
 • Membuat kajian mengenai dengan pengurangan jurang kompetensi (reducing competencies gap)tenaga pengajar dengan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkepentingan
 • Menyediakan dan menyelaras latihan perkembangan profesional tenaga pengajar adalah selaras dengan kompetensi yang diperlukan (bridge the competency gap)
 • Membuat perancangan Pengurusan Bakat (Talent Management) dan Rancangan Penggantian (Succession Planning) bagi semua tenaga pengajar
 • Merancang dan menyediakan perancangan lima (5) tahun Skim LDP bagi tenaga pengajar selaras dengan pelan strategik Kementerian berlandaskan syarat-syarat yang ditetapkan.
 • Penelitian, pemprosesan dan membuat sokongan permohonan Skim LDP dan menghadapkan kepada Badan Mempertimbangkan Skim Latihan Dalam Perkhidmatan, Kementerian Pendidikan
 • Memantau perkembangan pencapaian akademik tenaga pengajar dibawah Skim LDP dengan bekerjasama Urus Setia Badan Mempertimbangkan Skim Latihan Dalam Perkhidmatan, Kementerian Pendidikan.
 • Meneliti dan menguruskan  tawaran kursus jangka pendek dalam dan luar negeri serta pusat-pusat serantau SEAMEO, SCP, MTCP serta apa jua yang ditawarkan seumpamanya bagi tenaga pengajar mengikut garis panduan Surat Keliling, Jabatan Perdana Menteri bilangan: 6/2015 berdasarkan keperluan dan keutamaan Kementerian Pendidikan
 • Bekerjasama dengan Institut Perkhidmatan Awam (IPA), institusi-institusi tinggi dalam dan luar negara, Kementerian-kementerian dan Non-Government/Non-Profit Organzisations dalam dan luar negeri bagi apa jua kolaborasi yang melibatkan perancangan perkembangan professional tenaga pengajar
 • Melaksanakan pemantauan dan peniliaan terhadap keberkesanan kursus/latihan (training effectiveness) yang telah diikuti oleh tenaga pengajar bagi memastikan impak dalam peningkatan dan pencapaian tugas degna menggunakan mekanisme Training Evaluation/Post-Training Evaluation Tools yang bersesuaian.

D) Persaraan dan Exit

 • Menyediakan data dan perancangan ke arah penambahbaikan pengurusan hal ehwal persaraan dan sistem exit bagi tenaga pengajar dan pemimpin sekolah
 • Menyediakan peluang pekerjaan bagi pesara yang berkelayakan untuk bekerja semula secara berkontrak bagi mengekalkan kepakaran dalam sistem pendidikan.
 • Merancang dan mengenalpasti kursus dan program yang lebih relevan untuk warga kementerian yang akan bersara supaya akan lebih bersedia dan mempunyai hala tuju selepas persaraan
 • Menyediakan dasar exit yang sistematik dan komprehensif dalam pelaksanaan sistem exit yang adil dan saksama
 • Berkerjasama dengan pihak-pihak yang berkepentingan, institusi-institusi profesional, institusi-institusi tinggi, training providers, kementerian-kementerian, serta Non-Government / Non-Profit Organisations tempatan untuk menjalankan program-program yang diperlukan.

3. Unit Kepakaran

 • Unit ini akan bertanggungjawab dalam perancangan dan pengurusan  bidang kepakaran seperti berikut:
 • Pengurusan dan perkhidmatan sumber tenaga manusia yang lebih komprehensif, efisien dan sistematik khasnya bagi jalur pembangunan kerjaya pakar
 • Menyediakan program perkembangan profesional yang mantap bagi tenaga pakar berdasarkan analisis kompetensi yang diperlukan untuk pembangunan sumber manusia yang lebih kompeten dan berkualiti;
 • Menyediakan skim perkhidmatan bagi Tenaga Pakar;
 • Merebiu semula dan menyediakan trek bidang kepakaran;
 • Merangka kompetensi yang sesuai bagi setiap bidang kepakaran dan mengurangkan jurang kompetensi berkenaan
 • Menyediakan pengurusan sistem yang relevan dan mampu meningkatkan kompetensi pakar supaya mereka berkembang maju, berkemahiran dan berilmu pengetahuan dalam bidang masing-masing hingga ke peringkat profesional dan pakar.
 • Mengenal pasti fasilitator yang bersesuaian bagi setiap bidang kepakaran yang diperlukan.

Brunei Darussalam Leadership & Teachers Academy (BDLTA)

 • Melaksanakan dan menyelaras pengurusan latihan yang berpusatkan di Akademi Pemimpin dan Guru Brunei Darussalam (BDLTA) bagi tenaga pengajar, pemimpin sekolah dan bidang kepakaran.
 • Memastikan latihan perkembangan professional bagi pemimpin sekolah, tenaga pengajar dan pakar adalah berdasarkan bagi pencapaian tahap kompetensi
 • Melaksanakan pemantauan dan penilaian terhadap keberkesanan kursus / latihan (training effectiveness) yang telah diikuti oleh tenaga pengajar dan pemimpin sekolah bagi memastikan impak dalam peningkatan dan pencapaian tugas dengan menggunakan mekanisme Training Evaluation / Post-Training Effectiveness yang bersesuaian.
 • Memantau dan memastikan penggunaan Borang Penilaian dan Pemantauan Pelan Tindakan (Borang MOE/HRD4) dilaksanakan dan digunakan sepenuhnya dengan berkesan
 • Bertanggungjawab dalam menjalankan latihan pembangunan profesional bagi: Tenaga pengajar, Pemimpin Sekolah, Pakar
 • Membuat penilaian secara beterusan selaras dengan pelan tindakan mengenai impak keberkesanan program latihan bagi mencapai Return of Expectation kepada setiap program/latihan perkembangan professional yang dijalankan
 • Memperluaskan rangkaian kerjasama dengan pihak-pihak yang berkepentingan dan renowned training providers di peringkat kebangsaan dan antarabangsa, berdasarkan keperluan
 • Pusat bagi kecemerlangan pengajaran dan pembelajaran (teaching & learning), sumber Pendidikan (research & development) serta rangkaian, kolaborasi dan perkongsian (network, collaboration & partnership)

Struktur Organisasi
                                              

O.png


​Pautan

Borang-borang Latihan Dalam Perkhidmatan 

Senarai Semak - Tekan disini
Lampiran A: Garis Panduan Kertas Kajian - Tekan disini
Borang SLDP - Tekan disini
Borang Sokongan - Tekan disini
Borang LDP 4 - Tekan disini
Borang LDP 5 - Tekan disini
Borang LDP 6 - Tekan disini

Borang-borang Latihan Kursus Pendek

Borang HRD 1 - Tekan disini
Borang HRD 2 - Tekan disini
Borang HRD 3 - Tekan disini
Borang HRD 4 - Tekan disini

Professional Development

Pendaftaran Professional Development Tekan disini 
Calendar Professional Development - Tekan disini
Kehadiran Professional Development - Tekan disini
Professional Development Directory 2019 - Tekan disini

*Updated 27.11.2019