Brunei Cambridge G.C.E ‘O’, ‘AS’, ‘A’ and IGCSE May/June 2019 Examination Registration

Jan 5, 2019

Saturday, 5 January 2018- The Examinations  Department, Ministry of Education will open registration of the Brunei Cambridge G.C.E 'O', 'AS', 'A' and IGCSE for May/June 2019 starting Monday, 7 January 2019 to Thursday,  14 February 2019.

Registration forms and further information relating to registration can be obtained from the Examinations Department during office hours. The Examinations Department will only accept the completed registration form every Monday to Thursday from 8.00am to 11.00 am in the morning, from 1.30pm to 3.00pm in the afternoon and Saturday from 8.00am to 10.00am. Further details may be referred to the Surat Pemberitahuan Jabatan Peperiksaan, Kementerian Pendidikan, bilangan 11/2018.

The completed exam registration forms together with the required documents must be returned to the Examinations Department, Ministry of Education not later than 14 February 2019.

For further information and document download, please click here.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sabtu, 5 Januari 2019 - Jabatan Peperiksaan, Kementerian Pendidikan akan membukakan pendaftaran Peperiksaan Brunei Cambridge G.C.E 'O', 'AS', 'A' dan IGCSE bagi bulan Mei/Jun 2019 bermula pada hari Isnin, 7 Januari 2019 hingga hari Khamis, 14 Februari 2019.

Borang-borang perndaftaran dan keterangan lanjut yang berkaitan dengan pendaftaran bolehlah diperolehi dari Jabatan Peperiksaan, Kementerian Pendidikan semasa waktu pejabat dibuka. Jabatan Peperiksaan hanya akan menerima borang pendaftaran yang telah lengkap pada setiap hari Isnin hingga Khamis di sebelah pagi, mulai jam 8.00 pagi hingga 11.00 pagi dan di sebelah petang, mulai jam 1.30 petang hingga 3.00 petang dan hari Sabtu, dari jam 8.00 pagi hingga 10.00 pagi. Keterangan lanjut bolehlah dirujuk dalam Surat Pemberitahuan Jabatan Peperiksaan, Kementerian Pendidikan, bilangan 11/2018.

Borang-borang pendaftaran peperiksaan yang telah lengkap beserta dengan dokumen yang dikehendaki hendaklah dikembalikan ke Jabatan Peperiksaan, Kementerian Pendidikan tidak lewat pada 14 Februari 2019.

Untuk keterangan lanjut serta memuat turun dokumen-dokumen yang diperlukan, sila tekan sini.