Sign In

Announcements

Title

The Release of Brunei-Cambridge G.C.E. 'O' Level And IGCSE October/November 2022 Examination Result

Body


THE RELEASE OF BRUNEI-CAMBRIDGE G.C.E. 'O' LEVEL AND

INTERNATIONAL GENERAL CERTIFICATE OF SECONDARY EDUCATION (IGCSE)

OCTOBER/NOVEMBER 2022 SESSION EXAMINATION RESULTS

Thursday, 11 Rejab 1444H / 02 February 2023M


Berakas – The Ministry of Education through the Department of Examinations has released the Brunei-Cambridge G.C.E. 'O' Level and International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) October/November 2022 Examination results today.

 

1.     Brunei-Cambridge G.C.E. 'O' Level / IGCSE Candidates Achievement


1.1 At the national level, a total of 6,135 candidates sat for the examination for the October/November 2022 session. Out of this total, 6,075 were school candidates and 60 private candidates.


1.2 At the national level, a total of 1,390 candidates (22.66%) have obtained 8 'O' Levels and IGCSE above. Meanwhile, 2,784 candidates (45.38%) have obtained 5 'O' Levels and IGCSE above in the October/November 2022 Examination.

1.3 At the school level, a total of 1,390 (22.88%) candidates have obtained at least 8 'O' Levels and IGCSE above. While those who obtained at least 5 'O' Levels and IGCSE above are 2,784 (45.83%) candidates. Meanwhile a total of 3,277 (53.94%) candidates have obtained at least 4 'O' Levels and IGCSE above.


1.4 Out of the 5,281 government school candidates, a total of 1,056 (20.00%) have obtained at least 8 'O' Levels and IGCSE above as well as 2,228 (42.19%) candidates obtained at least 5 'O' Levels and IGCSE above. While for private school candidates a total of 334 (42.07%) obtained at least 8 'O' Levels and IGCSE above and 556 (70.03%) obtained at least 5 'O' levels and IGCSE above in the October/November 2022 examination.

1.5 In addition, a total of 117 (1.91%) candidates achieved Grade A*/A in 8 to 11 subjects of which 53 were government school candidates.

 

Figure 1: Achievement of School Candidates who obtained

Grade A*/A (Distinction 1/2) in 5 to 11 subjects

 

YearTotal number of candidates achieved Grade A*/A in
11 subjects10 subjects9 subjects8 subjects
202231027771.6 A total of 7 out of 49 schools consisting of 6 government schools and 1 private school have shown an increase of between 0.20% and 13.33% from the 2021 achievement.

 

2.         Achievement in B-C G.C.E 'O' Level and International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) subjects

 

2.1  At national level, the percentage of candidates'performance Grade A-C in the core subjects is between 7.37% and 82.69%

 

2.2  Meanwhile, a total of 13 other subjects at the national level (Grades A-C) have achieved at least 50.00% in the October/November 2022 Examination.

                                        

With the release of the Brunei-Cambridge G.C.E. 'O' Level and IGCSE for October/November 2022 session, students who have sat for the examinations may obtain their result slips at their respective schools during school hours. Whilst private candidates may collect their result slips at One Stop Centre, Ground Floor, Block C at the Ministry of Education during office hours.


For candidates who wish to sit for the Brunei-Cambridge G.C.E 'O' Level and IGCSE Examinations May/June 2023 session, registration is still open and the closing date is on Tuesday, 14 February 2023. Meanwhile, School candidates are advised to register through their respective schools.​

For further information on the registration for the May/June 2023 examinations, please visit the Ministry of Education website at www.moe.gov.bn or from the Department of Examination's Counter at One-Stop Centre, Ground Floor, Block C, Ministry of Education during office hours.

_______________________________________________


KEPUTUSAN PEPERIKSAAN

BRUNEI-CAMBRIDGE G.C.E PERINGKAT 'O' DAN

INTERNATIONAL GENERAL CERTIFICATE OF SECONDARY EDUCATION (IGCSE)

SESI OKTOBER/NOVEMBER 2022

Hari Khamis, 11 Rejab 1444H / 02 Februari 2023M

 

Berakas - Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Peperiksaan telah mengeluarkan keputusan Peperiksaan Brunei-Cambridge G.C.E. Peringkat 'O' dan International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) sesi Oktober/November 2022.

 

1.0  Pencapaian Calon Peperiksaan Brunei-Cambridge G.C.E. Peringkat 'O' / IGCSE


1.1          Pada peringkat nasional, seramai 6135 calon telah menduduki peperiksaan pada sesi Oktober/November 2022. Daripada jumlah ini, 6075 adalah calon sekolah dan 60 calon persendirian.

1.2          Pada peringkat nasional, seramai 1,390 calon (22.66%) telah memperolehi 8 'O' Level dan IGCSE ke atas dan 2,784 calon (45.38%) telah memperolehi 5 'O' Level dan IGCSE ke atas pada peperiksaan sesi Oktober/November 2022.

1.3          Pada peringkat sekolah, seramai 1,390 calon (22.88%) telah memperolehi sekurang-kurangnya  8 'O' Level dan IGCSE ke atas. Sementara yang memperolehi sekurang-kurangnya 5 'O' Level dan IGCSE ke atas adalah seramai 2,784 calon (45.83%). Manakala calon yang memperolehi sekurang-kurangnya 4 'O' Level dan IGCSE ke atas adalah seramai 3,277 (53.94%).

1.4          Daripada 5,281 calon sekolah kerajaan, seramai 1,056 (20.00%) telah memperolehi sekurang-kurangnya 8 'O' Level dan IGCSE ke atas dan 2,228 calon (42.19%) memperolehi sekurang-kurangnya 5 'O' Level dan IGCSE ke atas. Manakala bagi calon sekolah swasta, seramai 334 (42.07%) telah memperolehi sekurang-kurangnya 8 'O' level dan IGCSE ke atas dan 556 (70.03%) memperolehi sekurang-kurangnya 5 'O' level dan IGCSE ke atas di dalam peperiksaan sesi Oktober/November 2022.

 

1.5          Di samping itu, seramai 117 calon (1.91%) mendapat Gred A*/A dalam 8 hingga 11 mata pelajaran, yang mana 53 daripadanya adalah terdiri daripada calon sekolah kerajaan.

 

Rajah 1. Pencapaian Calon Sekolah yang memperolehi

 Gred A*/A  (Distinction 1/2) dalam 5 hingga 11 mata pelajaran

 

TahunJumlah Calon Sekolah memperolehi Gred A*/A dalam
11 mata pelajaran10 mata pelajaran9 mata pelajaran8 mata pelajaran
20223102777

 

1.6          Sebanyak 7 daripada 49 buah sekolah yang terdiri dari 6 buah sekolah kerajaan dan 1 buah sekolah swasta telah menunjukkan peningkatan di antara 0.20% dan 13.33% daripada pencapaian tahun 2021.

 

2.0         Pencapaian dalam mata pelajaran Brunei-Cambridge G.C.E. Peringkat 'O' dan International General Certificate of Secondary Education (IGCSE)

 

2.1          Peratus prestasi calon di peringkat nasional dalam mata pelajaran utama yang mendapat Gred A-C adalah diantara 7.37% dan 82.69%.

 

2.2          Manakala terdapat sejumlah 13 mata pelajaran lain di peringkat nasional    (Gred A-C) yang telah mencapai sekurang-kurangnya 50.00% di dalam peperiksaan sesi Oktober/November 2022.

Dengan pengeluaran keputusan Peperiksaan Brunei-Cambridge G.C.E. peringkat 'O' dan IGCSE sesi Oktober/November 2022 ini, penuntut-penuntut yang telah menduduki peperiksaan tersebut bolehlah mendapatkan slip keputusan mereka di sekolah masing-masing pada waktu sekolah. Manakala calon-calon persendirian dikehendaki untuk mengambil slip keputusan masing-masing di kaunter Jabatan Peperiksaan, Pusat Perkhidmatan Setempat (One-Stop Centre), Aras Bawah, Blok C, Kementerian Pendidikan pada waktu pejabat dibuka.

Bagi mana-mana calon yang berhasrat untuk memperbaiki pencapaian keputusan Peperiksaan Brunei-Cambridge G.C.E Peringkat 'O' dan IGCSE, pendaftaran bagi bulan Mei/Jun Tahun 2023 masih dibukakan dan tarikh tutup pendaftaran ialah pada hari Selasa, 14 Februari 2023. Manakala bagi calon-calon sekolah hendaklah menghadapkan permohonan melalui sekolah masing-masing.

Bagi sebarang maklumat lanjut mengenai pendaftaran peperiksaan bagi bulan Mei/Jun Tahun 2023 bolehlah melayari laman web Kementerian Pendidikan di www.moe.gov.bn atau melalui kaunter Jabatan Peperiksaan, Pusat Perkhidmatan Setempat (One-Stop Centre), Aras Bawah, Blok C, Kementerian Pendidikan pada waktu pejabat dibuka.


Rujukan: KPE/CCD/K1:2/PR/019 (M)

Tarikh: 11 Rejab 1444H / 02 Februari 2023M​​


Attachments
Created at 2/2/2023 4:13 PM by Dk Siti Farhana Binti Pg Hj Yusof
Last modified at 2/2/2023 5:53 PM by Dk Siti Farhana Binti Pg Hj Yusof