Sign In

Skip Navigation LinksJabatan Perkembangan Kurikulum

​Visi
​Kurikulum Sekolah Berkualiti, Negara Dinamik

​Misi
Menyediakan kurikulum yang holistik bagi pencapaian potensi sepenuhnya untuk semua

​Pendahuluan
​Ketua
​Yang Mulia Awang Ali Hamdani bin Haji Md Diah
​Alamat​Bangunan Baru Kementerian Pendidikan
Jalan Lapangan Terbang Lama
Berakas BB3510
Negara Brunei Darussalam
​Hubungi
Pusat Pengagihan Buku-Buku Teks dan Bahan-Bahan Sumber, Pusar Ulak
​Tel : +673 2384333/2384061/2384067
Faks : +673 2382146
Emel: dc@moe.gov.bn


Tel: 238433 ext 313/ 304
Emel:
asri.budin@moe.gov.bn
hakimah.garip@moe.gov.bn

​Huraian
​Jabatan Perkembangan Kurikulum adalah salah sebuah jabatan yang berperanan dalam menyokong inisiatif, projek dan program Kementerian Pendidikan dalam mencapai KPI kementerian.

Ke arah itu, jabatan menyediakan bahan-bahan kurikulum yang berkualiti mengikut keperluan dan perkembangan semasa.

Disamping itu, jabatan juga melaksanakan inisiatif, projek dan program pendidikan untuk meningkatkan pencapaian para pelajar.


​Objektif

Menghasilkan dan menyebarkan kurikulum yang bermutu, sesuai dengan keperluan dan aspirasi negara serta mempelbagaikan bahan-bahan kurikulum bagi meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.


​Fungsi/ Tugas & Tanggungjawab
 • Mengkaji, merancang dan menyediakan rancangan-rancangan kurikulum sekolah mengikut dasar dan matlamat pendidikan negara.
 • Menyediakan dan menerbitkan bahan-bahan kurikulum seperti sukatan pelajaran, panduan guru, buku teks, buku kerja dan bahan bantu mengajar berbentuk media cetak atau elektronik.
 • Mencuba dan menguji berbagai-bagai rancangan dan bahan-bahan kurikulum secara terkawal di bilik darjah.
 • Menilai dan memperbaiki rancangan-rancangan kurikulum dan dan bahan-bahan yang disediakan dari semasa ke semasa untuk memastikan kesesuaian penggunaannya dan ketinggian mutunya.
 • Membimbing guru-guru cara melaksanakan rancangan dan penggunaan bahan-bahan yang disediakan dengan betul melalui orentasi.
 • Menyebarkan maklumat mengenai pembaharuan dan amalan-amalan baru dalam perkembangan kurikulum.
 • Menyemak, menilai dan menentukan buku-buku teks asas, tambahan dan rujukan serta bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yang lain untuk digunakan di sekolah-sekolah.
 • Membuat liputan dan dokumentasi pendidikan untuk kegunaan sekolah-sekolah dan pihak-pihak yang memerlukannya.

​Unit
#UNIT

BIDANG / SKOP UTAMA

MAIN SCOPE / AREA

1.

Unit Bahasa Inggeris dan Bahasa-Bahasa Lain / English and Other Languages Unit (UBB)

 

 • English Language (Primary)
 • English Language (Secondary)
 • Literature in English (Secondary)
 • French (Secondary)
 • Mandarin (Secondary)
 • Functional English & Communication (SAP)
 • Brunei Darussalam Literacy National Standards

 

2.

Unit Matematik / Mathematics Unit (UMA)

 

 • Mathematics (Primary)
 • Mathematics (Secondary)
 • Additional Mathematics (Secondary)
 • Numeracy (SAP)
 • Brunei Darussalam Numeracy National Standards
3.Unit Sains / Science Unit (USN)
 • Science (Primary)
 • Science (Secondary)
 • Biology (Secondary)
 • Chemistry (Secondary)
 • Physics (Secondary)
 • Combined Science (Secondary)

 

4.

Unit Estetika / Aesthetics Unit (UES)

 

 • Pendidikan Jasmani (Rendah)
 • Pendidikan Jasmani (Menengah)
 • Pendidikan Jasmani (SAP)
 • Drama Education (Secondary)

 

5.Unit Pendidikan Awal Kanak-Kanak / Early Childhood Education Unit (UPA)
 • Prasekolah
 • Pendidikan Awal Kanak-Kanak dan Kemahiran Asas

 

6.Unit Media dan Sumber Pendidikan / Media and Educational Resources Unit (UMP)
 • Perkhidmatan pengambaran dan liputan seranta
 • Rakaman dan penyuntingan video dan audio
 • Penyediaan bahan-bahan sumber media pendidikan
 • Merakamsalin bahan-bahan pendidikan
 • Penyediaan dan bantuan teknikal
 • Perkhidmatan Perpustakaan

 

7.

Unit Perkhidmatan Multimedia / Multimedia

Services Unit (UPM)

 

 • Perkhidmatan multimedia dalam dan luar jabatan
 • Penyediaan grafik, animasi, ilustrasi, rekaletak dan rekabentuk bagi bahan-bahan dan sumber kurikulum

 

8.

Unit Bahasa dan Kesusasteraan Melayu / Malay Language and Literature Unit

(UBM)

 

 • Bahasa Melayu (Rendah)
 • Bahasa Melayu (Menengah)
 • Kesusasteraan Melayu (Menengah)
 • Kemahiran Bahasa Melayu (SAP)
 • Standard Kebangsaan Literasi Bahasa Melayu

 

9.Unit Pengajian Kemasyarakatan / Social Studies Unit (UKM)
 • Social Studies (Primary)
 • Social Studies (Secondary)
 • History (Secondary)
 • Geography (Secondary)

 

10.

Unit Seni Kreatif dan Teknologi / Creative Art and Technology Unit (UKT)

 

 • Lukisan & Reka Bentuk (Rendah)
 • Business, Art & Technology (Secondary)
 • Art & Design (Menengah)
 • Art & Design (SAP)
 • Design and Technology (Secondary)
11.Unit Vokasional dan Teknikal / Vocational and Technical Unit (UVT)
 • Food & Nutrition (Secondary)
 • Agriculture (Secondary)
 • Fashion and Fabrics (Secondary)
 • Kemahiran Hidup (SAP)

 

12.Unit Keusahawanan dan Perdagangan / Entrepreneurship and Business Unit (UKP)
 • Commerce (Secondary)
 • Principle of Accounts (Secondary)
 • Accounting (Secondary)
 • Business Studies (Secondary)
 • Economics (Secondary)
 • Enterprise IGCSE (Secondary)

 

13.Unit Projek Khas / Special Project Unit (UPK)
 • Program, projek, inisiatif Jabatan Perkembangan Kurikulum dan Kementerian Pendidikan

 

14.

Unit Pendidikan Islam Dan

Bahasa Arab / Islamic Studies And Arabic Language Unit (UPI)

 

 • Asas Pengetahuan Ugama Islam (Rendah)
 • Pengetahuan Ugama Islam (Menengah)
 • Bahasa Arab (Menengah)
 • Tarbiyah Islamiah (SAP)
15.

Unit Melayu Islam Beraja / Malay Islamic Monarchy Unit (UMIB)

 

 • Melayu Islam Beraja (Rendah)
 • Melayu Islam Beraja (Menengah)
 • Melayu Islam Beraja (SAP)

 

16.Unit Teknologi Maklumat / Information and Technology Unit
 • ICT (Primary)
 • ICT (SAP)
 • Computer Science (Secondary)
 • GEMS
 • INEiS
 • Website JPK

 

17.

Unit Latihan, Perkembangan dan Penyelidikan Akademik / Training, Development and Academic Research Unit (ULP)

 

 • Permohonan Latihan Dalam Perkhidmatan
 • Penyelarasan taklimat/bengkel/orientasi unit-unit
 • Penyelarasan lawatan-lawatan pengarah

 

18.Unit Penerbitan / Publication Unit (UPN)
 • Proses penerbitan bahan-bahan kurikulum dan bahan-bahan sumber/sokongan
 • Pengagihan bahan-bahan kurikulum dan bahan-bahan sumber/sokongan
 • Pemantauan kawalan harga buku-buku

 

19.Unit Pentadbiran / Administration Unit (UPD)
 • Hal ehwal Pentadbiran Jabatan Perkembangan Kurikulum
 • Hal ehwal Kewangan Jabatan Perkembangan Kurikulum

 


Struktur Organisasi
OC JPK (malay).PNG

*Updated 25/07/2023