Sign In

Skip Navigation LinksUrus Setia Majlis Pelajaran Kebangsaan (UMPK)

​Pendahuluan 
​Sekretariat Urus Setia Majlis Pelajaran Kebangsaan Yang Mulia Dayang Siti Zuliana binti Haji Abd Samad
​Alamat​Blok B, Tingkat 4
Bangunan Lama Kementerian Pendidikan 
Lapang Terbang Lama Berakas
Bandar Seri Begawan BB3510
​Telefon/ Fax​2382569

​Huraian 
Majlis Pelajaran Kebangsaan ditubuhkan pada September 1999 atas titah perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam semasa Sambutan Hari Guru pada tahun berkenaan.

Ahli-Ahli Majlis terdiri dari beberapa orang Ahli Kabinet Negara serta tokoh-tokoh dari pihak Swasta dan organisasi bukan kerajaan. Keahlian majlis ini adalah atas titah perkenan dari Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan latikan keahlian adalah untuk tempoh dua tahun. Majlis dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan.

Urus Setia Majlis Pelajaran  Kebangsaan (UMPK) ditubuhkan pada tahun 1999. Tugas-tugas utama Urus Setia ini adalah melaksanakan tugas-tugas am untuk Ahli-Ahli dan Setiausaha Majlis Pelajaran Kebangsaan.

​Fungsi

Fungsi ​Sekretariat Urus Setia Majlis Pelajaran Kebangsaan sebagaimana menurut Bab 11 (1), dan (2) dari Akta Pendidikan (Penggal 210), iaitu;


"Majlis hendaklah, atas permintaan Menteri, membantu dan memberi sokongan kepada Kementerian mengenai sebarang perkara dasar dan perkembangan pendidikan"


  1. Menyediakan kertas-kertas kerja untuk mesyuarat Majlis Pelajaran Kebangsaan.
  2. Membuat penyelidikan dan kajian bagi penyediaan kertas-kertas kerja.
  3. Penyediaan laporan mengenai tindakan-tindakan dari hasil keputusan mesyuarat Majlis Pelajaran Kebangsaan.
  4. Menyediakan laporan-laporan mengenai tindakan yang perlu dilaksanakan oleh Jabatan-Jabatan (di bawah Kementerian Pendidikan) yang terlibat sama dalan Mesyuarat Majlis Pelajaran Kebangsaan.
  5. Menguruskan keperluan dan logistik permesyuaratan bagi ahli-ahli Majlis Pelajaran Kebangsaan.
  6. Mencatat minit mesyuarat yang melibatkan Urus Setia Majlis Pelajaran Kebangsaan (UMPK) dan Jabatan-Jabatan di bawah Kementerian Pendidikan.
  7. Menyediakan rancangan tahunan termasuk anggaran peruntukan Urus Setia Majlis Pelajaran Kebangsaan (UMPK).
  8. Penyediaan draf garis pandu yang dikehendaki oleh Majlis.
  9. Menyediakan isu-isu yang berbangkit hasil keputusan mesyuarat Majlis Pelajaran Kebangsaan.
  10. Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh Ahli majlis Pelajaran Kebangsaan dan pihak atasan.

​Struktur Organisasi 

MPK OC(malay).PNG


*updated 15.01.2019