Sign In

Skip Navigation LinksJabatan Pengurusan Biasiswa

​ 
​Visi
​Meningkatkan Kemahiran Tinggi, Graduan Yang Terdidik ke Arah Pembangunan Negara

​Misi
Menyediakan Biasiswa Untuk Pelajar Yang Layak Bagi Merealisasikan Potensi Sebenar Mereka Sebagai Aspirasi Negara

​Pendahuluan
​Ketua
​Yang Mulia Dayang Rosimah Sumaimah binti Haji Matassim (Pemangku)​
​AlamatTingkat 5, Blok C, 
Kementerian Pendidikan
Berakas, BB3510 
Negara Brunei Darussalam
​Hubungi
​Tel:  +673 2380019
Fax:  +673 2380701
Emel: Scholarship@moe.gov.bn

​Latar Belakang


 • Pada tahun 1981, Bahagian Biasiswa ini dikenali sebagai Unit Dermasiswa dan Kesejahteraan di bawah Bahagian Perancangan Perkembangan Pelajaran dimana Unit ini mengendalikan proses penganugerahan pelajar-pelajar ke luar negeri
 • Pada Tahun 2003, Unit ini di bawah Pejabat Ketua Pengarah Pendidikan dimana tawaran Biasiswa-Biasiswa berkembang meliputi tawaran Skim Dana Sumber Manusia daripada Jabatan Perancangan dan Kemajuan Ekonomi dan juga Skim BAS, Jabatan Perkhidmatan Awam
 • Penyusunan semula struktur organisasi Bahagian BIasiswa telah dilaksanakan pada Tahun 2014 dimana Bahagian Biasiswa ini adalah di bawah kawalan Setiausaha Tetap (Pengajian Tinggi)

​Objektif

 • Berpandukan kepada Visi dan Misi bahagian ini di antara matlamat bahagian ini ialah pada melahirkan graduan yang mempunyai potensi dan pengetahuan sejajar dengan Wawasan Brunei 2035 dan aspirasi negara
​Fungsi Bahagian Biasiswa
 • Memproses permohonan Biasiswa Kerajaan khususnya ke luar negeri
 • Mengurus Penganugerahan Biasiswa Kerajaan Ke Luar Negeri dibawah Kementerian Pendidikan (i.e Sarjana Muda, Sarjana, Professional dan PhD)
 • Mengurus Penghantaran dan Biasiswa Pelajar dibawah Program Memorandum Persafahaman (i.e University of Otago & Auckland University) dan Program Berkembar UBD (i.e Perubatan) dan UTB (i.e Petroleum Engineering)
 • Mengurus Penganugerahan pelajar ke Luar Negeri dibawah Skim Bantuan Pinjaman Pendidikan (SBPP)
 • Memantau Pelajar Biasiswa Kerajaan Ke Luar Negeri dibawah Kementerian Pendidikan
 • Menyelaras Skim Biasiswa dari Agensi Lain (i.e Royal Brunei Airlines)
 • Pendaftaran Pelajar Persendirian Untuk Belajar Ke Luar Negeri (i.e Rakyat dan Penduduk Tetap Negara Brunei Darussalam sahaja)

​Unit di Bahagian Biasiswa
 • Unit Pentadbiran & Kewangan
 • Unit Penganugerahan Biasiswa
 • Unit Strategik & Pemantauan

​Syarat Utama Biasiswa
1. Rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang memegang kad pintar berwarna kuning

2. Minima kredit C6 bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dalam peperiksaan BC-GCE ‘O’ Level

3. Minima:- 
3.1 Kredit C6 bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris BC-GCE ‘O’ Level, atau 
3.2 Gred C bagi mata pelajaran IGCSE Englis as a second language, atau 
3.3 Gred c bagi mata pelajaran General Paper BC-GCE ‘A’ Level, atau 
3.4 Band keseluruhan minima 6.5 bagi ujian IELTS (diperolehi tidak melebihi 2 tahun kebelakangan)

4.Umur tidak melebihi (semasa tahun permohonan): 
4.1 26 tahun pada 01 September bagi pemohon Ijazah Sarjana Muda 
4.2 30 tahun pada 01 September bagi pemohon Ijazah Sarjana, Professional dan PhD

Struktur Organisasi
Scholarship Malay.png
Waktu Perkhidmatan Kaunter Di Bulan Ramadan

Isnin hingga Khamis dan Sabtu: 8.15 pagi-12.00 tengah hari.
​Pautan

Biasiswa Ke Luar Negeri

Surat Pemberitahuan Biasiswa Kerajaan KDYMM ke Luar Negeri Sesi Akademik 2023/2024 - Tekan disini

Borang Tuntutan Tiket Balik bagi Situasi Covid-19 - Tekan disini
Pelajar Biasiswa Kerajaan Borang Melapor Diri ( Tamat Pengajian) - Tekan disini
Pelajar Biasiswa Kerajaan Borang Melapor Diri ( Bercuti) - Tekan disini
Borang Tuntutan Elaun Sarahidup Setelah Tamat & Lulus Pengajian - Tekan disini
Borang Tuntutan Visa/Tiket Penerbangan/Kacamata/Elaun Pelajaran/Jubah/Penghantaran Barang Setelah Pengajian/Elaun Lawatan Pendidikan - Tekan disini 
Borang Pembayaran Elaun Pendahuluan/ Tempahan Tiket/ Pemberitahuan Ke Wakil Kerajaan Di Negara Pengajian - Tekan disini
Medical Check Form for Scholarship Awardess - Tekan disini
Medical Fitness Form (Scholarship Application for SLA) Tekan disini

Ijazah Sarjana (Master's Degree), Ikhtisas (Professional) dan Ijazah Doktor Falsafah (Phd)

Borang Permohonan - Tekan disini​

Biasiswa Kerajaan Dalam Negeri

Surat Pemberitahuan BPTV 2022/2023 - Tekan disini
Borang Melapor Diri untuk pelajar JIS-ISB-BPTV - Tekan disini
Borang Melapor Diri untuk pelajar Master of Teaching - Tekan disini

Skim Bantuan Pinjaman Pendidikan (SBPP)

Borang SBPP 2023/2024 - Tekan disini​
Terma dan Syarat SBPP 2023/2024 - Tekan disini 

Pelajar SBPP Borang Melapor Diri (Bercuti) - Tekan disini
Pelajar SBPP Borang Melapor Diri (Tamat Pengajian) - Tekan Sini

Skim Biasiswa Khas Aircraft Maintenance Engineer (AME)

AME Scholarship Ad 2023 - Tekan disini
Borang AMES2023 - Tekan disini
Borang B - Tekan disini

Skim Technical And Vocational Education And Training (TVET)

Surat Pemberitahuan TVET - Tekan disini​
Borang Pendaftaran - Tekan disini​ 

Pelajar Persendirian (Luar Negara)

Permohonan Pelajar Persendirian - Tekan disini

Lain-Lain

Borang Permohonan Perkahwinan bagi Pelajar Biasiswa Kerajaan dan SBPP - Tekan Disini

Borang Tuntutan Tiket Balik bagi Situasi COVID-19 - Tekan disini


Iklan Jawatan Kosong

Iklan Jawatan Tukang Masak Asrama (LC2) Brunei Hall Unit Penuntut-Penuntut, London United Kingdom - Tekan Disini​
    *Dikemaskini 01.02.2023